Antverpy jsou belgický skvost plný překvapení

Antverpy (Belgie)
Antverpy (Belgie)

Antverpy jsou druhým největším městem Belgie a jedním z nejvýznamnějších přístavů Evropy. Město má bohatou historii, kulturu a architekturu, která láká miliony návštěvníků každý rok. Antverpy jsou také známé jako centrum diamantového průmyslu a módy, což jim dodává lesk a eleganci. Pokud hledáte zajímavý a rozmanitý cestovatelský cíl, Antverpy vás určitě nezklamou.

Poloha a doprava do Antverp

Antverpy se nacházejí na pravém břehu řeky Šeldy v severní části Belgie. Město je součástí Vlámského regionu a provincie Antverpy. Antverpy mají výhodnou polohu nedaleko hranic s Nizozemskem.

Do Antverp se můžete dostat různými způsoby. Nejbližší frekventované mezinárodní letiště je Brussels Airport, které je vzdálené asi 45 km od města. Z letiště jezdí pravidelné autobusy a vlaky do Antverp. Další možností je malé letiště Antwerp International Airport, které využívají někteří nízkonákladoví dopravci. Letiště leží na jihovýchodním okraji města a nabízí spojení s několika evropskými destinacemi.

Pokud cestujete vlakem, můžete využít rychlovlaky Thalys nebo Eurostar, které spojují Antverpy s Paříží, Amsterdamem, Londýnem a dalšími městy. Vlakové nádraží Antwerpen-Centraal je považováno za jedno z nejkrásnějších na světě a stojí za návštěvu.

Pokud cestujete autem, můžete se dostat do Antverp po dálnicích E19, E17, E34 nebo E313. Vzhledem k husté dopravě a omezenému parkování se doporučuje nechat auto na okraji města a pokračovat veřejnou dopravou nebo pěšky.

Veřejná doprava v Antverpách zahrnuje autobusy, tramvaje a metro (premetro). Systém je dobře propojený a pokrývá celé město i okolní obce. Jízdenky si můžete koupit na automatech nebo u řidiče. Pro turisty se vyplatí koupit si Antwerp City Card, která umožňuje neomezené cestování po městě a vstup do některých muzeí a atrakcí.

Historie a památky

Antverpy mají dlouhou a zajímavou historii, která sahá do středověku. Město bylo obchodním a kulturním centrem regionu a hrálo důležitou roli v nizozemském povstání proti španělské nadvládě v 16. století. V 17. století zažily Antverpy zlatý věk umění a kultury, kdy zde působili slavní malíři jako Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck nebo Jacob Jordaens. V 18. a 19. století byly Antverpy pod francouzskou a holandskou nadvládou, ale zachovaly si svou autonomii a prosperitu. V 20. století byly Antverpy dvakrát obsazeny Německem během světových válek, ale podařilo se jim obnovit svůj hospodářský a kulturní význam.

Antverpy před rokem 1500

Podle legendy byly Antverpy založeny v 7. století n.l. obrem jménem Antigoon, který vybíral mýto od lodí plujících po Šeldě. Pokud někdo odmítl zaplatit, uřezal mu ruku a hodil ji do řeky. Tento čin dal městu jeho jméno, které je odvozeno z nizozemských slov hand (ruka) a werpen (házet). Legenda byla později zpodobněna na znaku města.

Historické Antverpy však měly svůj původ v galorománské vesnici (vicus), která se vyvinula na křižovatce obchodních cest. Vykopávky provedené v nejstarší části u Šeldy v letech 1952–1961 odhalily střepy keramiky a skla z 2.–3. století n.l.1. Ve 4. století byly Antverpy součástí římské provincie Germania Secunda.

V raném středověku byly Antverpy součástí franské říše a později Svaté říše římské. Město bylo opevněno prvními městskými hradbami v 10. století a druhým opevněním ve 12. století. V té době se Antverpy staly důležitým přístavem pro obchod s Anglií, Norskem a Německem.

V 13. století získaly Antverpy městská práva a začaly se rozvíjet jako centrum vlnařství, tkalcovství a klenotnictví. Město se také stalo sídlem mocného cechu Hanzy, který ovlivňoval obchod v severní Evropě.

V 14. století zažily Antverpy hospodářský úpadek kvůli válkám mezi Flandry a Brabantským vévodstvím, konkurencí Brugg a ztrátě privilegií od anglických králů. Město se muselo podrobit vévodovi z Burgundska Filipu Smělému v roce 1406.

Antverpy v 16. století

V 15. století se Antverpy opět vzchopily jako obchodní metropole díky rozvoji bankovnictví, tisku, cukrovarnictví a obchodu s kořením, hedvábím a dalším exotickým zbožím z Asie a Ameriky. Město se také stalo kulturním centrem humanismu, renesance a reformace.

V této době byly Antverpy součástí habsburské monarchie pod vládou Karla V., který udělil městu mnoho privilegií a povolil stavbu nových městských hradeb v letech 1542–1546. Karel V. také povolil protestantům praktikovat svou víru v soukromých domech.

Reformační éra

Po abdikaci Karla V. v roce 1555 převzal vládu nad Nizozemím jeho syn Filip II., který byl horlivým katolickým panovníkem. Filip II. se snažil potlačit protestantské hnutí v Nizozemsku pomocí inkvizice, daní a vojenské síly.

Toto vyvolalo silný odpor ze strany nizozemských šlechticů i měšťanů, kteří chtěli zachovat svou náboženskou svobodu a autonomii. V roce 1566 došlo k ikonoklastickému bouření, kdy protestanti ničili katolické kostely a kláštery po celém Nizozemsku.

Filip II. reagoval posláním vévody z Alby do Nizozemska s armádou asi 10 000 mužů v roce 1567. Alba zavedl tvrdou represi proti protestantům i katolickým odpůrcům krále. Založil Radu bíd (Consejo de Troubles), který soudil a popravoval tisíce lidí bez spravedlivého procesu.

Nizozemské povstání

V roce 1568 začalo nizozemské povstání proti španělské nadvládě pod vedením Viléma Oranžského, hlavního představitele nizozemských šlechticů. Povstání trvalo osmdesát let (1568–1648) a vedlo k rozdělení Nizozemska na severní protestantskou republiku (Spojené provincie) a jižní katolickou monarchii (Španělské Nizozemsko).

Antverpy sehrály klíčovou roli v tomto konfliktu jako nejbohatší a nejlidnatější město Nizozemska i jako bašta protestantismu. Mnoho antverpských obyvatel se zapojilo do povstání proti Albovi i jeho nástupcům.

V roce 1576 došlo k tzv. španělskému fúru (Spaanse Furie), kdy španělská vojska vyplenila Antverpy po tom, co nedostala zaplaceno od krále Filipa II. Při tomto útoku bylo zabito asi 7 000 lidí a zničeno mnoho budov. Tento incident vedl k uzavření Gentské pacifikace (Pacification of Ghent) mezi katolickými i protestantskými provinciemi Nizozemska, které se spojily proti španělské tyranii.

V roce 1579 se však katolické provincie na jihu odtrhly od tohoto spojenectví a uzavřely Unii arraskou (Union of Arras) s Filipem II., zatímco protestantské provincie na severu utvořily Unii utrechtskou (Union of Utrecht), která položila základy budoucí nizozemské republiky.

Antverpy se připojily k Unii utrechtské a pokračovaly v boji proti španělské armádě, kterou vedl vévoda z Parmského (Alessandro Farnese), synovec Filipa II. Vévoda z Parmského byl schopným vojevůdcem a diplomatem, který postupně dobýval města a pevnosti v Brabantu a Flandrech.

V červenci 1584 začal vévoda Parmský obléhat Antverpy, které byly nejbohatším a nejlidnatějším městem Nizozemska i baštou protestantismu. Vévoda Parmský postavil síť pevností, které odřízly pozemní přístup do Antverp. Poté se rozhodl zablokovat řeku Šeldu, která spojovala Antverpy s povstaleckým severem. Mezi dvěma mohutnými moly vybavenými děly postavil plovoucí most z propojených lodí také ozbrojených děly. Tato obrovská konstrukce byla dokončena 25. února 1585.

Mezitím povstalci z Antverp prorazili hráze kolem města, doufajíce, že zaplaví oblast a umožní jejich lodím obejít blokádu. Vévoda Parmský však stále ovládal poslední hráz před Antverpami, Kouwenstein, takže jeho most nebyl ohrožen. V noci ze 4. na 5. dubna se pokusili zničit most tím, že po Šeldě spustili lodě naložené výbušninami. Plán způsobil značné škody, ale inženýři vévody Parmský byli schopni most opravit. Podobný pokus 20. května selhal. Jinak povstalci ze severu dvakrát neúspěšně zaútočili na Kouwenstein 6. a 26. května.

Dne 17. srpna 1585 se Antverpy vzdaly. Po dobytí Antverp nařídil vévoda Parmský, aby všichni protestanti museli konvertovat ke katolicismu nebo byli vyhnáni. V důsledku toho odešlo téměř polovina antverpských obyvatel (asi 40 000) na sever, zejména do Amsterdamu, který se stal hlavním městem nizozemské republiky. Kromě ztráty velké části své obchodní populace trpěl antverpský obchod po dvě století kvůli blokádě Šeldy nizozemskými pevnostmi až do roku 1795.

V 18. a 19. století byly Antverpy pod francouzskou a holandskou nadvládou, ale zachovaly si svou autonomii a prosperitu. Město se stalo centrem umění a kultury osvícenství a romantismu, kdy zde působili malíři jako David Teniers mladší, Jacob Jordaens nebo Henri Leys. Město se také stalo sídlem první belgické burzy cenných papírů (1531) a první belgické železnice (1835).

V roce 1830 se Antverpy připojily k belgické revoluci proti holandské vládě a staly se součástí nově vzniklého Belgického království. Město se rozvíjelo jako průmyslové a obchodní centrum díky rozšíření svého přístavu a stavbě nových kanálů, silnic a železnic. Město také hostilo Světovou výstavu v letech 1885 a 1894.

Nejzajímavější památky a turistické atrakce

Antverpy nabízejí mnoho památek a atrakcí pro každého návštěvníka. Mezi nejznámější patří:

Katedrála Panny Marie - gotický chrám z 15.-16. století s impozantní věží vysokou 123 metrů. Uvnitř si můžete prohlédnout mistrovská díla Rubense a dalších umělců.

Radnice - renesanční budova z 16. století na náměstí Grote Markt s bohatou fasádou zdobenou sochami.

Cechovní domy - historické stavby na náměstí Grote Markt, které sloužily jako sídla různých cechů (např. pekařů, rybářů, řezníků atd.). Každý dům má svůj název a cechovní znak.

Hrad Steen - nejstarší budova v Antverpách z 13. století na břehu Šeldy. Dnes slouží jako muzeum námořní historie.

Rubensův dům - barokní palác z 17. století, kde žil a pracoval slavný malíř Peter Paul Rubens. Dnes je zde umístěna jeho sbírka obrazů a osobních předmětů.

Muzeum krásných umění - jedno z nejvýznamnějších muzeí v Belgii s rozsáhlou sbírkou evropského malířství od 14. do 20. století.

Muzeum diamantů - muzeum věnované historii, těžbě, obchodu a řemeslu diamantů v Antverpách.

Muzeum módy - muzeum prezentující historii i současnost módního designu v Belgii i ve světě.

ZOO - jedna z nejstarších zoologických zahrad na světě založená v roce 1843 vedle hlavního nádraží. ZOO je domovem pro více než 4000 zvířat z různých kontinentů.

Antverpy a diamanty

Antverpy jsou městem, které má dlouhou a bohatou tradici v obchodu s diamanty. Už od 15. století se Antverpy staly důležitým přístavem pro dovoz a vývoz diamantů z Asie a Afriky. V následujících stoletích se Antverpy rozvinuly jako centrum brusičství a obchodu s diamanty.

V Antverpách se nachází Diamantová čtvrť, která je srdcem globálního diamantového průmyslu. V této oblasti kolem hlavního nádraží se koncentrují tisíce obchodníků s diamanty, kteří nakupují a prodávají hrubé i broušené diamanty z různých zdrojů a regionů. V Diamantové čtvrti se také nacházejí čtyři hlavní burzy s diamanty, které jsou uzavřené trhy pro profesionální obchodníky. Dále zde najdete stovky brusičských dílen, kde se brousí hrubé diamanty do různých tvarů a velikostí. A nakonec zde můžete navštívit i dvě muzea věnovaná diamantům: Diamantmuseum a DIVA.

Pokud chcete koupit diamant nebo šperk s diamantem v Antverpách, měli byste si být jisti jeho kvalitou a původem. Proto je doporučeno nakupovat pouze u registrovaných obchodníků s diamanty, kteří jsou členy Antwerp World Diamond Centre (AWDC) nebo některé z antverpských burz s diamanty. Také byste měli požadovat certifikát Kimberley Process , který potvrzuje, že diamant není z konfliktní oblasti (tzv. krvavý diamant).

Návštěva antverpské Diamantové čtvrti vám umožní nahlédnout do fascinujícího světa těchto vzácných kamenů a jejich obchodu.

Kulinářské speciality

Antverpy jsou také rájem pro milovníky dobrého jídla a pití. Místní kuchyně je ovlivněna francouzskou, holandskou i nizozemskou tradicí a nabízí širokou škálu chutných pokrmů a nápojů.

Mezi typické antverpské speciality patří:

Handjes - malé sušenky nebo čokoládové bonbóny ve tvaru ruky, které symbolizují legendu o založení města.

Bolleke - tradiční antverpské pivo tmavé barvy a sladké chuti, které se podává v kulatých sklenicích.

Filet d’Anvers - tenké plátky soleného a uzeného hovězího masa, které se podávají s chlebem a hořčicí.

Stoverij - vlámský hovězí guláš vařený v pivu a ochucený hořčicí, tymiánem a bobkovým listem.

Mosselen-friet - slavný belgický pokrm z mušlí a hranolek, který se v Antverpách podává s různými omáčkami jako je smetana, cibule, celer nebo pivo.

Elixir d’Anvers - bylinný likér z 32 druhů bylin a koření, který se vyrábí v Antverpách od roku 1863. Má žlutou barvu a sladko-hořkou chuť.

Smoutebollen - kynuté kuličky smažené v oleji a posypané moučkovým cukrem, které se prodávají na pouličních stáncích nebo na trzích.

Tyto a další lahodné speciality si můžete vychutnat v některé z mnoha restaurací, bister nebo kaváren v Antverpách. Ať už máte chuť na asijskou fúzi, italskou klasiku, vegetariánskou nebo veganskou stravu, nebo jen na dobrý šálek kávy nebo čaje, Antverpy vám nabídnou široký výběr možností.

Svátky a festivaly v Antverpách

Antverpy jsou také městem plným života a zábavy, kde se po celý rok konají různé svátky a festivaly. Mezi nejpopulárnější a nejzajímavější tyto akce patří:

Fire is Gold - hip-hopový festival, který se koná v srpnu na levém břehu Šeldy. Nabízí mezinárodní rapery, skateboarding, basketbal, street art a urban fashion.

Jazz Middelheim - letní jazzový festival, který se koná v srpnu v parku Den Brandt. Založen byl v roce 1969 a přitahuje vášnivé jazzové fanoušky z celé Evropy.

Zomer van Antwerpen - inspirativní festival, který naplňuje měsíce červenec a srpen a zasahuje do nejodlehlejších koutů města. Můžete se zúčastnit párty v bývalém plynárně v Zurenborgu, sledovat open-air filmy v opuštěném hangáru na nábřeží, popít si s přáteli pod stromy v Zomerbaru nebo zajít si na cirkusová představení nebo pouliční divadlo.

OLT Rivierenhof - kouzelné letní koncerty, které pořádá antverpské divadlo Arenberg pod stromy na panství Rivierenhof. Můžete si poslechnout rock, blues, punk, folk a world music.

Linkerwoofer - uvolněný rodinný festival, který se koná během dvou dnů v srpnu na nábřeží na levém břehu Šeldy. Můžete si poslechnout známé i méně známé belgické kapely, ochutnat street food a obdivovat panorama města na druhé straně vody.

Další tipy na výlety z Antverp

Antverpy jsou skvělým výchozím bodem pro objevování dalších zajímavých míst v Belgii. Můžete navštívit::

Brusel - hlavní město Belgie a Evropské unie s bohatou historií, architekturou a kulturou. Navštivte Grand Place, Atomium, Manneken Pis nebo muzea komiksů a čokolády.

Bruggy - malebné město s kanály a středověkou atmosférou. Prohlédněte si náměstí Markt, zvonici Belfort nebo muzeum Groeninge.

Gent - univerzitní město s hradem Gravensteen, katedrálou svatého Bavona nebo muzeem současného umění SMAK.

Leuven - další univerzitní město s gotickou radnicí, kostelem svatého Petra nebo pivovarem Stella Artois.

Antverpy jsou tedy ideálním místem pro každého, kdo chce zažít rozmanitost a krásu Belgie. Město vás okouzlí svou historií, uměním, módním stylem i živelností.

Booking.com